RODO


Siłą naszego gabinetu jest zespół, którego stanem naturalnym jest uprawianie swojego zawodu na mistrzowskim poziomie.


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z przetwarzaniem Danych Osobowych w Gabinecie Ortodontycznym Jana Plaskacz

Od dnia 25 maja 2018r obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EW (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej  RODO .

W związku z tym chcieliśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz na jakich zasadach będzie się to odbywało po 25 maja 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje na ten temat.

 

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych . Informacje podawane przez Ciebie przy pierwszej wizycie, np. Twoje imię i nazwisko, nazwa , numer Pesel , data urodzenia , adres zamieszkania , numer telefonu, adres e-mail, dane lekarza prowadzącego, dane Rodzica , Opiekuna prawnego jak i dane osób upoważnionych przez pacjenta. Dodatkowe dane medyczne w postaci historii przebiegu leczenia , stanu zdrowia , w tym dane dotyczące dokumentacji radiologicznej i fotograficznej oraz wystawionych recept.

Dane dotyczące stanu zdrowia ( oświadczenia i zgody pacjentów). Zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym oraz kamerą wewnątrz-ustną (skaner) jak i nazwy i dawki leków.

Podanie danych osobowych w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , a brak podania danych osobowych będzie skutkowało możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Kto będzie Administratorem Państwa Danych?

Zgodnie z  art. 4 pkt. 7 RODO, Administratorem Państwa Danych będzie Gabinet Ortodontyczny

Jan Plaskacz ul. Hetmańska 27, 35-045 Rzeszów , tel.17-8504559, www.ortodoncjarzeszow.com.pl

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych , aby lepiej zadbać o bezpieczeństwo Państwa Danych .

Z inspektorem można się skontaktować wysyłając e-mail na adres jadwigaortodoncjarzeszow@gmail.com

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa Danych osobowych?

W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art.6 lit a, b, c, f

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

W przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art.9 ust.2 lit h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r o ochronie danych osobowych.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzane przez nas dane osobowe służą do realizowania świadczenia zdrowotnego , profilaktyki zdrowotnej , poprawienie jakości usług medycznych oraz realizacji praw Pacjenta.

 

Skąd pochodzą Państwa Dane które przetwarzamy?

Dane osobowe które przetwarzamy pochodzą  od naszych Pacjentów – są one pozyskiwane w rejestracji, przy pierwszej wizycie u lekarza. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy- przy wywiadzie lekarskim, analizie, układaniu planu leczenia, otrzymaniu wyników badań RTG.

Dane osobowe Pacjentów mogą być również przetwarzana przez Administratora do celów statystycznych , archiwizacyjnych oraz, oraz w celu w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych. 

Komu przekazujemy zgromadzone dane ?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby i podmioty wskazane w art.26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Możemy także udostępnić Twoje dane zaufanym pomiotom trzecim w celach zwiazanych  ze świadczeniem naszych usług np: biurom rachunkowym( wystawianie faktur), dostawcom usługi IT ( serwisy) ,pracowniom techniki ortodontycznej ( w celu wykonania prac ortodontycznych),Administratorowi Sieci Informatycznej (dbanie o bezpieczeństwo państwa danych )

Innym lekarzom współpracującym z Administratorem( konsultacje) jak i Instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

W takich przypadkach wymagam od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystanie ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi.

Dane osobowe nie są przekazywane do Państwa Trzeciego oraz nie są profilowane.

 

Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

1)      Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody Pani/Pana na przetwarzanie , to macie Państwo prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie , bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody,

2)      Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych ,

3)      Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

4)      Żądanie od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych,

5)      Żądanie od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

6)      Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

7)      Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

8)      Wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

W celu realizacji Twoich uprawnień , wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu

  1. a)Adres e-mail: jadwigaortodoncjarzeszow@gmail.com
  2. b)Poczta tradycyjna :Gabinet Ortodontyczny Jan Plaskacz , ul. Hetmańska 27, 35-045 Rzeszów

Jak długo przechowujemy Państwa Dane ?

Dokumentację medyczną przechowujemy zgodnie z Art.29.1

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego , w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem :

1)      Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat , licząc od końca roku kalendarzowego , w którym nastąpił zgon;

2)      Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacja medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat , licząc od końca  roku kalendarzowego , w który wykonano zdjęcie ;

3)      Skierowań na badania lub zleceń lekarza , które są przechowywane przez okres 5 lat , licząc od końca roku kalendarzowego , w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;

4)      Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia , która jest przechowywana przez okres 22 lat .

Po upływie okresów wymienionych w ust.1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentacje medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikacje pacjenta , którego dotyczyła.

Po upływie okresów, o których mowa w ust.1 , do postępowania  z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015r. poz. 1446), stosuje się przepisy wydane na podstawie art.5 ust.2 i 2b tej ustawy.

Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora , jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione  , że Pani/Pana

Dane osobowe są przetwarzane  niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Z PRAW WSKAZANYCH POWYŻEJ MOŻNA SKORZYSTAĆ POPRZEZ KONTAKT E-MAIL POD ADRESEM: 
jadwigaortodoncjarzeszow@gmail.com

LUB POPRZEZ KONTAKT PISEMNY, ADRES:

GABINET ORTODONTYCZNY JAN PLASKACZ, Ul. HETMAŃSKA 27, 35-045 RZESZÓW

Klauzula Informacyjna -Monitoring Wizyjny

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych  Dz.U. UE.L.2016.119.1)-zwane dalej RODO informuję, że:

Przetwarzanie Danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektów i terenu Gabinetu , na podstawie art.6 ust.1 lit.e RODO monitoring obejmuje: wejścia do budynku, parking z tyłu budynku, recepcję, poczekalnię i salę zabiegową.

Dane  będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania  na podstawie przepisów obowiązującego prawa.   


Potrzebujesz konsultacji? Zadzwoń!

+48 17 850 45 59


Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w naszym gabinecie. Najprościej jest do nas zadzwonić, ale równie dobry będzie kontakt przez nasz formularz.


Kontakt

Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 09.04.2020r. po ciężkiej chorobie zmarł
Pan dr n. med. Jan Plaskacz.

Pacjentów, których leczenie nie zostało zakończone prosimy
o kontakt mailowy pod adres:
gabinet@ortodoncjarzeszow.pl
lub kontakt telefoniczny pod numer: 178504559